Photo from Unsplash

Pandémia Covid-19 so sebou priniesla aj zastavenie učenia na celom svete. Ocitli sme sa v situácii, kde pandémia spôsobila veľmi vážne narušenie globálneho vzdelávania v histórii. UNESCO neskôr prišlo s údajmi, že viac ako 1,6 miliardy študentov vo viac ako 190 krajinách nechodilo do školy a kvôli náhlemu zatvoreniu vzdelávacích inštitúcií bolo ovplyvnených viac ako 100 miliónov učiteľov a zamestnancov škôl. V marci 2021 boli školy ešte úplne alebo čiastočne zatvorené, podľa výsledkov to odpovedá viac ako dvom tretinám študentov, ktorí sa museli vzdelávať online.

Digitálna priepasť

Približne polovici svetovej populácie dnes ešte stále chýba pripojenie na internet. To znamená, že skoro…


Photo from Unsplash

V dnešnom pracovnom svete sa môžme stretnúť so zaujímavou skutočnosťou — sme súčasťou moderných dejín, kde vedľa seba pracuje päť generácií. Môže sa radiť medzi výzvy pre lídrov, ktorí sa snažia spojiť svojich ľudí, aby tímovou prácou dosiahli spoločný cieľ. Aby to boli schopní dosiahnuť, musia najprv pochopiť ako každá z generácií potrebuje a chce byť motivovaná. Tradičné prístupy k motivácii zamestnancov už narazili na problém: nie je isté, že by boli aplikovateľné pre súčasnú generáciu zamestnancov a to konrétne Generation X(Gen X) a Y(Millenials).

Gen X

Radia sa sem ľudia narodení medzi rokmi 1965–1980, nazývaní aj digitálni prisťahovalci. Generácia X preferuje…


Picture from Unsplash

MOOC je skratke pre “Massive Open Online Courses”, ponúka bezplatné vzdelávanie v online prostredí bez limitácie veľkosti “tiedy”. MOOC je relatívne novým prvkom vo vzdelávaní, ktorý predstavuje trend dostupnosti vzdelávania pre masy v prepojenom priestore za využitia prednášok, videí doplnenými interaktívnymi prkvami. Pôvodná myšlienka MOOC je demokratizovať a znižovať náklady na vzdelávanie v medzinárodnom merítku a zároveň efektívnejšie využívať školy a fakulty.

MOOC zjednodušene označuje online kurz, ktorý umožňuje používateľom z celého sveta učiť sa ten istý materiál vo flexibilnom učebnom prostredí. Dávajú študenotom možnosť študovať predmet do hĺbky bez obmedzení z tradičného vysokoškolského kurzu. Používateľ sa môže nachádzať kdekoľvek…


Photo from Unsplash

Už od nepamäti sa ľudia snažili zdokonaliť existujúce úlohy, aby boli zábavnejšie, zaujímavejšie a viac motivujúce. Pojem gamifikácia je označovaný ako využívanie herných mechaník a motivačných procesov do oblastí, ktoré s hrami nijak nesúvisia. Hernú mechaniku je možné si predstaviť ako body, odznaky, odomykanie obsahu, odmeny, sociálne výzvy ai. Ide o vzťah herného zážitku a skutočného života. …


From Unsplash by Roman Kraft

Systémy elektronického vyhľadávania informácií(IR -Information Retrieval) ľudia používajú už viac ako 50 rokov. Vyvinuli sa z experimentálnych systémov a dnes ich poznáme ako plnohodnotné webové vyhľadávače alebo digitálne knižnice. Výskum, ktorý sa snaží modelovať interakciu človeka s IR systémom pre všetky druhy správania, ktoré súvisí s (vyhľadávaním) informáciami, je historicky založený na nasledujúcich disciplínach: oblasť knihovných a informačných vied, kognitívnych vied, ľudský faktor a počítačová veda. …


From Unsplash by Tim Mossholder

Učitelia a školské systémy už dlho zbierajú a používajú údaje o svojich žiakoch v rôznych podobách, napríklad vo forme zaznámov prospechu v klasifikačnej knihe na sledovanie pokroku a výpočet konečného hodnotenia. Dnešné technológie však výrazne zvýšili možnosti učiteľov využívať údaje a analytiku na zlepšenie vyučovacieho procesu. V triedach, ktoré sú založené na “data-driven” prístupe, je prirodzené zhromažďovanie a analýza prác študentov a aj na základe týchto dát monitorujú výkony svojich žiakov. Digitálne učebné osnovy a údaje menia spôsob, akým učitelia a vzdelávací proces fungujú. …


Photo by Jesper Aggergaard from Unsplash

Výraz Priemysel 4.0(Industry 4.0) začal čeliť veľkému záujmu verejnosti, keď nemecká kancelárka Angela Merkelová na veľtrhu v Hannoveri v roku 2011 zdôraznila jeho vznik. Upresnila, že práve Priemysel 4.0 má zvýšiť konkurencieschopnosť nemeckej výroby.

Každá z revolúcií bola poháňaná inováciami a technológiou. Prehľad štyroch priemyselných revolúcií, ktoré formovali náš svet:[1]

Priemysel 1.0: mechanické výrobné zariadenia poháňané energiou z vody a pary

Priemysel 2.0: mechanizácia, urbanizácia, hromadná výroba, elektrická energia

Priemysel 3.0: Digitalizácia, globalizácia, klimatické zmeny

Priemysel 4.0: založený na kyberfyzikálnych systémoch — > konvergencia fyzického, biologického a digitálneho sveta


Photo by Yuyeung Lau from Unsplash

Fjord, súčasť spoločnosti Accenture Interactive, využíva silu dizajnu na vytváranie služieb, ktoré ľudia milujú. Fjord Trends sa každoročne zameriavajú na budúcnosť podnikania, dizajn inovácií a technologický dizajn. Snažia sa raziť prechod myslenia „ja“ na myslenie „my“. Trinásty ročník Fjord Trends nám priniesol mnoho otázok na zamyslenie, jednou z nich je aj Designing Intelligence.

Artificial Intelligence(AI), u nás známa pod termínom umelá inteligencia, sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. AI už nie je len spôsob automatizácie. Sme práve my generácia, ktorá dosiahne plný potenciál umelej inteligencie a sme pripravení s ňou spolupracovať? Je možné, že nás, ako dizajnérov, nahradí AI?

Čo je umelá inteligencia(AI)?


Photo by AltumCode on Unsplash

Štepán začal s programovaním frontendu už v 12tich rokoch a dnes sa tým živí. Nebál sa. Učil sa priamo na projektoch. Štepán sa podieľal na vývoji služieb pre firmy ako Seznam.cz, Kiwi.com či UlovDomov. Aká bola jeho cesta a aké rady pre nás má? Čítaj ďalej.

V akej oblasti sa momentálne pohybuješ a aká je tvoja aktuálna pracovná pozícia?

Pracoval som ako lead forntendového vývoja. V podstate do toho spadá vývoj komponent a grafického rozhrania, s ktorým pracuje koncový užívateľ. Momentálne sa venujem vlastnému projektu.

Ako vyzerá každodenná práca lead frontend developera?

Uff, rozdelil by som svoj deň asi na…

Juliana Bolgarova

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store