Image for post
Image for post
Photo by Yuyeung Lau from Unsplash

Fjord, súčasť spoločnosti Accenture Interactive, využíva silu dizajnu na vytváranie služieb, ktoré ľudia milujú. Fjord Trends sa každoročne zameriavajú na budúcnosť podnikania, dizajn inovácií a technologický dizajn. Snažia sa raziť prechod myslenia „ja“ na myslenie „my“. Trinásty ročník Fjord Trends nám priniesol mnoho otázok na zamyslenie, jednou z nich je aj Designing Intelligence.

Artificial Intelligence(AI), u nás známa pod termínom umelá inteligencia, sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. AI už nie je len spôsob automatizácie. Sme práve my generácia, ktorá dosiahne plný potenciál umelej inteligencie a sme pripravení s ňou spolupracovať? Je možné, že nás, ako dizajnérov, nahradí AI?

Čo je umelá inteligencia(AI)?


Image for post
Image for post
Photo by AltumCode on Unsplash

Štepán začal s programovaním frontendu už v 12tich rokoch a dnes sa tým živí. Nebál sa. Učil sa priamo na projektoch. Štepán sa podieľal na vývoji služieb pre firmy ako Seznam.cz, Kiwi.com či UlovDomov. Aká bola jeho cesta a aké rady pre nás má? Čítaj ďalej.

V akej oblasti sa momentálne pohybuješ a aká je tvoja aktuálna pracovná pozícia?

Pracoval som ako lead forntendového vývoja. V podstate do toho spadá vývoj komponent a grafického rozhrania, s ktorým pracuje koncový užívateľ. Momentálne sa venujem vlastnému projektu.

Ako vyzerá každodenná práca lead frontend developera?

Uff, rozdelil by som svoj deň asi na…

Juliana Bolgarova

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store